Hướng dẫn cách ghi thông tin các loại đất trong sổ đỏ

Trong sổ đỏ có ghi nhiều ký hiệu khác nhau về đất. Bài viết dưới đây sẽ giúp người dân nắm rõ thông tin các ký hiệu đó.

Trong sổ đỏ, nếu thửa đất chỉ có một mục đích thì chỉ ghi một mã ký hiệu tương ứng.

Ngoài ra, cần lưu ý một số trường hợp đặc biệt như sau:

– Thửa đất được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất cho một người sử dụng đất vào nhiều mục đích thì phải ghi đầy đủ các mục đích đó.

– Trường hợp thửa đất sử dụng vào nhiều mục đích mà trong đó đã xác định mục đích chính, mục đích phụ thì sau mục đích chính phải ghi “là chính”.

– Trường hợp thửa đất có nhiều người cùng sử dụng, có nhiều mục đích sử dụng khác nhau, trong đó mỗi người sử dụng đất vào một mục đích nhất định thì sổ đỏ cấp cho từng người phải ghi mục đích sử dụng đất của người đó và ghi chú thích là “thửa đất còn sử dụng vào mục đích… của người khác” vào điểm Ghi chú trên của sổ đỏ.

– Trường hợp thửa đất ở có vườn, ao mà một phần diện tích được công nhận là đất ở và phần còn lại được công nhận sử dụng vào mục đích thuộc nhóm đất nông nghiệp thì lần lượt ghi “Đất ở” và diện tích được công nhận là đất ở kèm theo, tiếp theo ghi lần lượt từng mục đích sử dụng đất cụ thể thuộc nhóm đất nông nghiệp và diện tích kèm theo.

Căn cứ Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 75/2014/TT-BTNMT, ký hiệu các loại đất được thể hiện như sau:

“Giải mã” ký hiệu trên Sổ đỏ và bản đồ địa chính.
“Giải mã” ký hiệu trên Sổ đỏ và bản đồ địa chính.
“Giải mã” ký hiệu trên Sổ đỏ và bản đồ địa chính.
Theo laodong.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *