Xây dựng khu dân cư mới với hạ tầng đầy đủ và đồng bộ bao gồm giao thông, thoát nước, cây xanh, cấp nước, cấp điện và chiếu sáng.